Deze voorwaarden worden afgesloten tussen de vennootschap CMtech besloten BVBA, die van Belgisch recht aan ECB van België onder n°BE0552.844.471 en gelegen om 4671 wordt ingeschreven, HOES, 10, rue Del ' no, en anderzijds, aangezien de personen die een aankoop via de website www.cmtech.be of elk andere plaatsen doen, het eigendom van CMtech besloten BVBA hierna genoemd zijn „de gebruiker“.

 

Artikel 1.1 Identificatie

CMTECH SPRL
10, rue Del’no CMtech
4671 HOUSSE
Belgique
TVA : BE 0552.844.471
Site internet : www.cmtech.be
Mail : info@cmtech.be

Artikel 1.2 Algemeen

De partijen passen dat hun betrekkingen uitsluitend door dit contract, met uitsluiting van elke voorwaarde van te voren beschikbaar op de plaats zullen geregeld worden.
Als een voorwaarde zojuist had ontbroken, zou zij door de gebruiken geldend in de sector van overwogen worden de afstandsverkoop geregeld worden waarvan de vennootschappen zetel in België hebben.
De niet- toepassing van één of meer beschikkingen van deze voorwaarden kan nooit door de klant/koper zoals een afstand doen van deze voorwaarden overwogen worden.
Deze voorwaarden hebben ten doel de modaliteiten van verkoop tussen www.cmtech.be en de gebruiker te bepalen, van de bestelling aan de diensten, door via de betaling en de levering te gaan.
Zij regelen alle etappes noodzakelijk voor de overdracht van de bestelling en waarborgen de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.
De gebruikers moeten verwezen en door CMtech na een inschrijvingsprocedure op de plaats van CMTECH goedgekeurd worden. Elk frauduleus gebruik van een nummer van klant door een derde persoon zal reden van nietigverklaring van verkoop zonder tegenprestatie, noch vergoeding vanwege CMTECH kunnen zijn.
In alle gevallen, impliceert de definitieve validatie van de bestelling de inwilliging van deze, in zijn volledigheid en aan de prijs die, door de gebruiker wordt aangegeven.
Deze validatie geldt handtekening en inwilliging exprestrein van alle verrichtingen die op de plaats worden uitgevoerd.

Artikel 2. Terminologie

De diensten voorgesteld door CMTECH op zijn website met name de verkoop van producten zullen hierna de CMTECH-producten, elke persoon vermeld worden besluitend van de CMTECH-producten genieten en voldaan op de algemene voorwaarden voor verkoop hierna zullen vermeld worden „een klant“, elke onderneming die CMTECH.BE hebben gemachtigd om een product te verkopen dat hem op zijn plaats behoort, zullen vermeld worden „een leverancier“, elke bestelling die door een klant onder de voorziene omstandigheden wordt uitgevoerd, zal hierna „de bestelling“ vermeld worden.

Artikel 3. Registratie van de persoonsgegevens

Iedere natuurlijke of niet-natuurlijke persoon, die zich bij een bezoek van de website „http://www.cmtech.be“ registreert zoals de potentiële contracterende partij van cmtech.be door zijn registratie zijn persoonsgegevens aan cmtech.be meedeelt
De registratie impliceert de uitdrukkelijke toestemming dat zijn identificatiegegevens in het bestand gegeven van cmtech.be Enig de rechts-- of natuurlijke personen kunnen behandeld worden die de volle capaciteit van recht bezitten en om te handelen zich kunnen registreren.
Bij het proces van registratie, ontvangt de natuurlijke of niet-natuurlijke persoon een identificatienummer en gekozen worden een wachtwoord dat door cmtech.be en deze informatie wordt gevalideerd door de zending van een recapitulerende e-mail door cmtech.be aan de klant bevestigd.
De klant is verantwoordelijke van de vertrouwelijkheid, van de veiligheid en het eigenlijke gebruik van zijn identificatie en zijn wachtwoord.
Het gebruik van de identificaties is persoonlijk, elke bestelling die aan een derde persoon op een bekende identificatie van CMTech wordt geplaatst, zal gevalideerd worden en gemoeten.
CMTECH besloten BVBA het gebruik van de identificatie en zal onmogelijk het wachtwoord kunnen maken op voorlopige of permanente wijze, als het blijkt dat de klant één of meer beschikkingen van deze algemene voorwaarden miskent.
De verantwoordelijke van de behandeling van de persoonsgegevens van de klant is info@cmtech.be
De behandeling van deze persoonsgegevens in het bestand gegeven van cmtech.be vindt plaats met het oog op het bestuur van de cliëntèle, van het beleid van de bestellingen, van de leveringen, van de facturering van materiële en onstoffelijke diensten, van de opvolging van de solvabiliteit, van de reclame door middel van het profiel, de verpersoonlijkte behandeling en de marketing.

Artikel 4. Bescherming van het privé-leven.

Principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens.
In principe werkt de toegang zich tot de beschikbare informatie over of via de plaats zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken, dergelijk naam, postadres e-mailadres…
Uitzonderlijk om aanvullende diensten te verkrijgen (verzoek om inlichtingen, reservering, ruimte lid, abonnement aan een brief van informatie…) het is mogelijk dat een persoonlijke informatie, voornamelijk van de personalia, aan de gebruiker wordt gevraagd. In dit geval wordt de gebruiker van te voren verwittigd en de gegevens worden overeenkomstig de beschikkingen van de richtlijn 2002/58/EG betreffende de gegevensverwerking van persoonlijke aard behandeld. Concreet betekent dat met name dat:
Uw persoonsgegevens zullen kunnen verzameld en slechts overeenkomstig de doelgerichtheid behandeld worden die bij hun verzamelen wordt aangegeven. Namelijk, het goede verloop van de bestelling en de levering van de klant.
U beschikt op elk moment over het recht van toegang en rectificatie tot deze gegevens alsmede van het recht van verzet, teneinde hun nauwkeurigheid te controleren en om de eventuele fouten te laten corrigeren betreffende. Daarvoor verzendt ons een e-mail aan info@cmtech.be door uw personalia goed aan te geven.
Gebruik voor statistische doeleinden van informatie betreffende de scheepvaart.
Wanneer u de plaats bereikt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:
• het IP-adres dat u bij uw aansluiten wordt toegekend;
• de datum en het uur van toegang tot de plaats;
• de geraadpleegde bladzijdes;
• het soort gebruikte navigator (browser);
• het platform en/of het systeem van gebruik die op PC worden geïnstalleerd;
• de motor van onderzoek evenals de sleutelwoorden gebruikt om de plaats terug te vinden.
Deze informatie wordt slechts aan het enige eind behouden om het aantal bezoekers in de verschillende afdelingen van de plaats te meten en om er verbeteringen te brengen.
Gebruik van cookies. Om uw scheepvaart op de plaats te vergemakkelijken alsmede om het technische beheer te optimaliseren, kan cmtech.be af en toe ertoe aangezet worden om „een cookies“ te gebruiken.
„Een cookie“ is een klein stuk van informatie die door een website binnen de navigator Internet van uw computer wordt beschermd. Dit „cookie“ kan bij een later bezoek op dezelfde plaats teruggekregen worden. „Cookie“ kan door een andere website slechts die gelezen worden die het heeft gecreëerd. De plaats gebruikt „cookies“ voor administratieve doeleinden voor, bijvoorbeeld, uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie registreren, hetgeen u zal vermijden om dezelfde beslagen aan het klavier te moeten herhalen bij elk bezoek aan onze plaats. Het merendeel van „cookies“ werkt slechts de tijd van een zitting of bezoekt. Geen enkel onder hen bevat een informatie die u geschikt om telefonisch, poste-mail te kunnen contact opgenomen worden of maakt. Het is u eveneens mogelijk om uw navigator te configureren om u mede te delen bij elke oprichting van „cookie“ of om hun registratie te verhinderen.

Artikel 5. Modaliteiten van de prijzen.

Alle informatie betreffende de producten zoals met name de leveringskosten en garantie, evenals de prijzen worden over de overeenkomstige beschrijvende fiche van elk product hernomen.
De verkoopprijs van elk product dat op de plaats van www.cmtech.be wordt gepresenteerd, wordt in euro uitgesproken. Het gaat om een prijs die ingesloten BTW (wanneer zij van toepassing is) evenals het geheel van de kosten (Recupel of ander), buiten eventuele leveringskosten (zie ART.6 van de voorwaarden voor verkoop)) en van aanvullende garantie.
De verkoop zonder BTW aan niet-belastingplichtigen aan BTW is mogelijk slechts in zoverre de bewijsstukken van te voren worden geproduceerd en door middel van de inschrijving als bedrijf. Alle klanten die een bestelling op onze plaats als particulier plaatsen, zullen met een BTW van 21% in de boeken opgenomen worden.
De prijs die de koper betaalt, genoemd wordt de hierna totale prijs, eveneens expliciet als zodanig bij de bestellingsoverdracht zij zelfs aangegeven.
Sinds 1/07/2001 krachtens de regionale overeenkomsten van de milieubeleidsmaatregelen op het moment van de aankoop van alle nieuw elektrisch apparaat of elektronika, wordt een bijdrage van recycling voor rekening van ASBM Récupel waargenomen, erkende instantie belast met de terugwinning en de recycling van de oude elektrode en het, voor een bedrag van 1 tot 6 volgende euro het product. Deze bijdrage wordt reeds in de prijs begrepen.
Voor elke vraag betreffende de modaliteiten van prijzen, voldoet het aan de klant om een mail aan info@cmtech.be te verzenden

Artikel 6. Levering en voorwaarden.

Bij CMtech, hebben wij gepast om de verplaatsingen zo goed mogelijk te beperken teneinde u van een eenvoudige logistiek te laten genieten en directie hiertoe zullen onze leveranciers u direct de bestelde producten verzenden.
Wij verbeteren ons beleid van levering alle dagen en doen zo goed mogelijk opdat de bestelde producten het snelst bij u worden geleverd.
Evenwel buiten bestelling van droog-servet of radiatoren design, als de levertijden zojuist was hoger dan 15 dagen geweest, zal CMTech overgaan tot een commercieel gebaar gelijkwaardig met de kosten van haven die u werden gefactureerd.
In het geval van terugkeer van pakketten, zijn de kosten van terugkeer altijd ten laste van de klant. (Zie ART.10 van de voorwaarden voor verkoop)
De levertijden in België:
Elk artikel is door de aanwijzing van de levertijd in functie van het voorraadbeheer voorafgegaan. Deze variëert van 3 tot 10 werkdagen. De over het algemeen vastgestelde levertijden variëren met 2 en 3 werkdagen voor de producten in voorraad vanaf de bevestiging van bestelling van de klant op e-shop van www.cmtech.be
Voor de producten buiten voorraad, is een termijn van 10 tot 15 werkdagen noodzakelijk voor de zending van het pakket.
Verpakking en de verzekering:
Uw aankopen worden met de grootste zorg, met behulp van beschermingsmaterialen verpakt. Aandacht dat wij aan de conditionering geven laat ons toe om een levering onder de beste omstandigheden voor te stellen. De verzonden producten worden gratis tegen de verslechtering en de vlucht tijdens de volledige duur van het vervoer gewaarborgd. U moet dus u waarborgt van de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen die het aan de ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon samenstellen die de levering uitvoert teneinde een bezwaar eventueel te uiten. 

voor het geval dat u een willekeurige twijfel van de stand of de inhoud van de bestelling zou hebben, bent u verplicht om de goederen te weigeren aan de ontvangst van deze. Elk geweigerd product zal aan de expediteur in zijn geheel en in zijn verpakking van oorsprong overhandigd moeten worden.
In geval van afwezigheid
Onze expediteurs leveren u aan het adres van levering die bij de bestelling wordt aangegeven. Als u van bestemming willen veranderen, kosten van onderzoek en wijziging gevraagd kunnen worden. Onze expediteurs leveren een eerste keer. In geval van afwezigheid, zullen zij een kennisgeving van doorgang en de modaliteiten voor de tweede overgang laten. Als u niet aanwezig kunt zijn bij de levering aan 2 pogingen, zullen de goederen bij onze leverancier of in onze kantoren teruggestuurd worden. De herverzending van uw bestelling zal kosten aanvullend ten laste van de klant veroorzaken.
Eventueel verlies van pakketten
Ondanks de informaticaopvolging van onze zendingen, kan hij zich zeer uitzonderlijk dat een pakket wordt misleid.
In dit geval verzoeken wij u om contact met onze dienst klant via E-mail op te nemen: info@cmtech.be
De volgende gevallen van overmacht bevrijden met name www.cmtech.be van zijn verplichting tot levering: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongeval en onmogelijkheid om zelf door de normale leveranciers of de expediteurs bevoorraad te worden.
In de volgende gevallen met name, kan cmtech.be de levering voorlopig opschorten: storingen van het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake dergelijke toegang (problematiek) tot Internet en. De uitvoering van het contract wordt dan opgeschort totdat hij de storing wordt verholpen en/of dat de toegang tot Internet wordt hersteld zonder dat de koper de ontbinding van het contract en/of de schadevergoeding kan aanvoeren.
Voor elke vraag betreffende de levering, ons een mail aan info@cmtech.be zal willen verzenden

Artikel 7. Bestellingsmodaliteiten.

De bestelling is via de klant aan cmtech.be door bemiddeling van de website gegaan. De bestelling kan op de plaats geregistreerd worden slechts als de gebruiker zich duidelijk ofwel heeft geïdentificeerd:
• door de toegang van zijn login klant die hem strikt persoonlijk is.
Elke bestelling geldt inwilliging van de prijzen en beschrijving van de beschikbare producten aan de verkoop. (Zie ART.5 van de voorwaarden voor verkoop). Door een on-line bestelling te plaatsen, duidt de klant expliciet aan willen een koopcontract met CMTech besloten BVBA en zijn van overeenkomst met deze algemene voorwaarden afsluiten. De klant wordt van de bevestiging van deze bestelling via e-mail in kennis gesteld, genoemd hierna bevestigingse-mail, dat de termen van de bestelling recapituleert. www.cmtech.be verbindt zich ertoe om alleen de bestellingen te eren die op de website binnen de beschikbare voorraden van de producten worden ontvangen. De producten in voorraad worden van een groen punt aangegeven; die buiten voorraad worden van een oranje punt aangegeven. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het product, verbindt cmtech.be zich ertoe om de klant ervan zo snel mogelijk mede te delen.
Het koopcontract tussen www.cmtech.be, enerzijds, en de klant, anderzijds, worden dus geboren op het moment van de inwilliging van de bestelling per www.cmtech.be.
Voor elke vraag betreffende de bestellingsmodaliteiten, voldoet het aan de klant om een mail aan info@cmtech.be te verzenden

Artikel 8. Wijzen van betaling.

 

Teneinde de bestellingen binnen de kortste termijnen te behandelen en om de beste dienst aan te bieden, verzoekt cmtech.be de klant om de aankoopprijs te betalen op het moment van de overdracht van de bestelling. In geval van afstand doen van de bestelling (zie ART.10 van de voorwaarden voor verkoop), is www.cmtech.be gekomen door de vergoeding van de bedragen die door de klant, zonder vergoeding worden betaald. Aangezien de verwijzingskosten van het pakket ten laste van de klant zijn (zie ART.10 van de voorwaarden voor verkoop). De aankoopprijs betaald=wordt= bij de bestelling via de server Hipay - (zie ART.9 van de voorwaarden voor verkoop) waaraan cmtech.be verzoek doet opdat de bankpersonalia van de klant vervolgens overgebracht op veiliggestelde wijze worden gecodeerd:
• Ofwel door de aanwijzing van het soort betalingskaart (Visum, Eurocard, Mastercard), het nummer van de kaart van betaling, van zijn vervaldatum en zijn eventueel visueel cryptogram door de uitdrukkelijke orde van debiet van de rekening van de houder van de betalingskaart;
• Ofwel per Banking-Tehuis (CBC Online), bankoverschrijving.
• Ofwel door Hipay die u de betalingsmiddelen met credit card (Bancontact/mistercash, mastercard, visum,… zal presenteren
De vergunning: het geld is op de rekening van de koper gereserveerd-blokkeren, in wachten om ofwel op de rekening van de koopman in een tweede etappe (dateerde vangst) overgebracht te worden ofwel om bevrijd te worden wanneer de vergunning wordt geannuleerd. AANTAL: De opgenomen betaling en de vergunning gevolgd door „dateerden vangst“ zijn mogelijk slechts voor de betalingen per credit card.
Voor elke vraag betreffende de wijzen van betaling, voldoet het aan de klant om een mail aan info@cmtech.be te verzenden

 

Artikel 9. Veiligheid van de elektronische transfers van fondsen (TEF).

 

De procedures van transactie op de handeldrijvende plaats van cmtech.be werken zich met de leverancier van diensten van in hoge mate veiliggestelde betaling: de vennootschap hipay.com - www.hipay.com die zijn zetel in Brussel heeft.
Als deskundige in veiligheid van de betalingen, garandeert Hipay dat de belangrijke gegevens worden overgebracht en volgens de hoogste standaarden van veiligheid en kwaliteit opgeslagen.
De werking:
• 1. De klant sluit zich aan op de website van cmtech.be, selecteert artikelen die hij in zijn „mand van aankoop“ plaatst en zijn wil uit om de bestelling te plaatsen.
• 2. De klant, na zijn registratie tussen zijn personalia van levering en facturering. De som van de bestelling worden alle omvatte belastingen en kosten van haven hem gewezen.
• 3. Na recapitulerend volledig van zijn bestelling ontvangen te hebben, bevestigt de klant zijn wil om tot de etappe van de betaling over te gaan.
• 4. De klant redirigé op transparante wijze naar de plaats van Hipay, waar hij zijn betalingsparameters ingaat (betalingsmethode, tehuis banking, nummer van credit card,…)
• 5. De betaling wordt aan de betrokken financiële instelling gevraagd.
• 6. De klant ontvangt het resultaat van de transactie die hij kan drukken en als bewijs behouden doend vertrouwen.
• 7. cmtech.be voert de behandeling uit na geautomatiseerde verkoop en verzendt het pakket naar de klant.
Wanneer het moment is gekomen om in te gaan de betalingsparameters (etappe 4), redirigé de klant automatisch naar de plaats van Hipay. De uitwisseling van de belangrijke informatie - dergelijk dat het nummer van kaart van krediet dus tussen de klant en de plaats van Hipay tot stand komt; cmtech.be heeft erover geen enkele kennis. Niet alleen behoudt dit mechanisme de vertrouwelijkheid van de informatie ten aanzien van cmtech.be, maar hij maakt het mogelijk om nieuwe betalingsmethoden op te nemen zonder dat dat vraagt om de programmering van de plaats van de koopman te wijzigen.
Voorts wordt alle transactiekost (commissies van de verschillende financiële instellingen) volledig per cmtech.be voor zijn rekening genomen.
Aan het einde van het betalingsproces (etappe 7), wordt de hand aan de plaats van de koopman teruggegeven opdat hij de behandeling „na verkoop“ van zijn keus kan uitvoeren.
Dit systeem biedt dus alle voordelen voor de betalingen op de handeldrijvende plaats van cmtech.be aan:
• De vertrouwelijke informatie wordt beschermd door de SSL-technologieën of SET te gebruiken. Geen enkele informatie van dit soort gaat dus in klaarheid op het netwerk voorbij.
• De vertrouwelijkheid van de betalingsgegevens (met name de nummers van credit card) waarborgen.
• De koopman of de toepassingen van de plaats van de koopman zijn van het nummer van credit card van de koper op de hoogte niet.
• Elke communicatie tussen de browser van de klant en Hipay komt door de techniek van encryptage SSL tot stand te gebruiken 128 boorbeitels. Het is niet mogelijk voor de klant om een browser te gebruiken die deze techniek van encryptage niet zou dragen. Hipay beschikt over een certificaat dat door Verisign wordt uitgereikt.
• Hipay wordt door verschillende systemen van veiligheidsoplossing en omzettingen van protocol beschermd om de toegang tot de gegevens of de betalingsprocessoren door ongewenste bezoekers te verbieden.
• Toetreding via Hipay tot de anti-fraudeopsporingsprotocollen.

 

Artikel 10. Recht van afstand doen.

De koper heeft het recht om aan cmtech.be mede te delen dat hij de aankoop zonder een boete te betalen en zonder een reden binnen de 14 werkdagen te geven vanaf de volgende dag van de levering van de bestelling opgeeft, of de laatste levering in geval van versnipperde bestelling.
De verbruiker wordt door artikel 47 van de wet betreffende de praktijken van de markt en de consumentenbescherming van 06/04/2010 beschermd.
Ter herinnering van onze leveringsvoorwaarden! Uw aankopen worden met de grootste zorg, met behulp van beschermingsmaterialen verpakt. Aandacht dat wij aan de conditionering geven laat ons toe om een levering onder de beste omstandigheden voor te stellen.
De verzonden producten worden gratis tegen de verslechtering en de vlucht tijdens de volledige duur van het vervoer gewaarborgd. U moet dus u waarborgt van de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen die het aan de ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon samenstelt die de levering uitvoert teneinde een bezwaar eventueel te uiten.
cmtech.be zal aan het afstand doen door de koper slechts gevolg geven als de verpakking van oorsprong van het product intact, met name is gebleven als de zegel en het product zelf noch noch beschadigd werden gebruikt.
De kennisgeving van de koper moet per e-mail (info@cmtech.be) plaatsvinden. Bij deze gelegenheid en derhalve die de koper de termijn zoals beschreven aan de paragraaf hierboven zal geëerbiedigd, zal hij een nummer van vergunning van terugkeer zich zien toekennen. In het geval van terugkeer van pakketten en na cmtech.be door mail binnen de hierboven beschreven termijnen verwittigd te hebben, zijn de kosten van terugkeer van het pakket altijd ten laste van de klant. Hij zal aan de klant gevraagd worden om met de grootste zorg de teruggestuurde artikelen te beschermen.
Om u het leven te vergemakkelijken wanneer u een artikel terugstuurt, stelt cmtech.be u voor om zich door overdracht op uw bankrekening terug te betalen. Om van deze praktische, zekere en snelle dienst te genieten, voldoet het u om uw bankrekeningnummer op de hoogte te brengen van de zendingslijst die de teruggestuurde artikelen vergezelt. Wij zullen de overschrijving zo spoedig mogelijk (maximum 30 dagen) volgens het moment uitvoeren waar cmtech.be werkelijk kennis van de wil van afstand doen zal genomen hebben en nadat de producten aan cmtech.be de verzendingskosten van het pakket niet worden terugbetaald werden teruggegeven.
In geval van verkeerde terugkeer, behoudt cmtech.be zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.
Voor elke vraag betreffende de modaliteiten van afstand doen, voldoet het aan de klant om een mail aan info@cmtech.be te verzenden

Artikel 11. Garanties en dienst na verkoop (SAV).

Het merendeel van onze verkochte artikelen geniet van de wettelijke overeenstemmingsgarantie, de wettelijke garantie van de verborgen fouten en de garantie fabrikant waarvan de omvang en de duur volgens de producten en de merken verschillen.
In het geval van een geruilde bestelling, zijn de verzendingskosten van het artikel (s) ten laste van de klant. Echter als de overeenstemmingsgarantie van toepassing op (x) het teruggestuurde product (s) (s) is, zullen alle kosten in verband met deze terugkeer aan de klant vergoed worden.
Ongeacht het probleem betreffende uw artikel, moet men verplicht met het onvolkomen apparaat een kopie van de rekening samenvoegen, de bon van garantie ervan (heden in de doos) en de bon van terugkeer.
De aandacht, de garantie zijn niet van toepassing op de reparatie van schade die uit een externe oorzaak aan het apparaat het gevolg is (bijvoorbeeld, ongeval, schok, van de bliksem, van een fluctuatie van stroom, de vervanging van geschikt voor consumptie als de batterijen, gloeilampen, zekeringen,…). Of van een fout van de klant die bijvoorbeeld uit een betrekking of een installatie volgt, niet- overeenkomstig de specificaties van de fabrikant, van een schadelijk gebruik voor de goede bewaring van het apparaat, van een gebruik van commerciële of collectieve aard, van het gebruik van randapparatuur, toebehoren of geschikt voor consumptie onaangepast…. Wij verzoeken u in dit verband om aandachtig de gebruiksaanwijzing te raadplegen die met de producten wordt geleverd.
In geval van producten niet- overeenkomstig de informatie die bij de presentatie van de producten wordt gegeven, over de plaats of die verborgen fouten presenteert, zullen zij vervangen worden of in functie van de beschikbaarheid van gelijksoortige producten en van de wil van de klant terugbetaald. De artikelen die van een garantie genieten, zullen slechts gepaard gegaan met de leveringsbon hernomen worden. Als het product niet, bij gebrek aan voorraad vervangen kan worden, u een cadeaubon van de waarde van uw aankoopprijs zal ontvangen die op de winkel cmtech.be moet gegeld worden. 

worden eveneens van garantie de producten gewijzigd uitgesloten, hersteld, geïntegreerd of toegevoegd door de klant of om het even welke andere persoon niet - toegelaten door de Leverancier. De garantie zal niet voor de duidelijke fouten en de overeenstemmingsgebreken van het product spelen waarvoor elk bezwaar geuit zal moeten worden door de klant binnen de 7 dagen van de levering van de producten, op straffe van verlies. De garantie zal de producten niet voor zijn rekening nemen die bij een foutief gebruik worden beschadigd. 

in alle gevallen, cmtech.be zou geen verantwoordelijke gehouden kunnen worden in geval van weigeringen van de fabrikant om zijn garantie wegens de hierboven uiteengezette redenen toe te passen. 

om de dienst te vergemakkelijken na verkoop van de producten van het soort kleine elektrische huishoudapparaten, cmtech.be redirigera zijn klanten naar punten diensten zo dichtbij mogelijk van de woonplaats van de klant. 

moet Elke terugkeer van te voren door cmtech.be met de toewijzing van een nummer van terugkeer toegestaan worden. De klant moet dus de aanvraag ervan aan info@cmtech.be doen, na schriftelijke inwilliging van cmtech.be

Artikel 12. Verantwoordelijkheid.

De vennootschap CMTech Besloten BVBA heeft voor alle etappes van toegang tot de plaats, van het bestellingsproces, van de levering of de latere diensten, slechts een verplichting tot middel. 

zou de verantwoordelijkheid van cmtech.be niet voor alle nadelen of schade inherent aan het gebruik van het Internet-netwerk, met name een breuk van de dienst, een buitenlands indringen of de aanwezigheid van informaticavirussen verplicht kunnen worden, of van alles doet gekwalificeerd van overmacht, overeenkomstig de rechtspraak.
Cmtech.be verantwoordelijke van het letsel van elke natuur gehouden kunnen worden, zolang materieel slechts onstoffelijk of lichamelijk, dat uit een storing of uit het foutiefe gebruik van de in de handel gebrachte producten het gevolg zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die uit de leveranciers volgen. De verantwoordelijkheid van cmtech.be zal, in ieder geval, beperkt worden tot het bedrag van de bestelling en zou in het geding voor eenvoudige fouten of weglatingen gebracht kunnen worden die hadden ondanks alle voorzorgen kunnen blijven bestaan die in de presentatie van de producten zijn genomen.
cmetch.be zal de verantwoordelijke, jegens een klant of van een derde, geen enkele indirecte schade, van geen enkel verlies van de exploitatie, winst of omzet, voorgekomen op enkele wijze gehouden kunnen worden dat het is.
Zonder de vorige paragrafen te beperken, kan de verantwoordelijkheid van cmtech.bem krachtens deze algemene bepalingen geen gelijk bedrag overschrijden aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie in het begin van bovenvermelde verantwoordelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken actie.
cmtech.be voor verantwoordelijke van de niet-uitvoering van de overeenkomst zou niet kunnen gehouden worden die in geval van breuk van voorraad of niet beschikbaar zijn van het product, overmacht, van storing of totale of gedeeltelijke staking met name van de posterijen en vervoermiddelen en/of mededelingen, overstroming is gesloten, brand.
cmtech.be verbindt zich ertoe om niet aan derden de informatie die door de klanten bekend te maken wordt meegedeeld, over de plaats. Deze zijn vertrouwelijk. Zij zullen door zijn interne diensten slechts voor de behandeling van uw bestelling gebruikt worden en die om de communicatie door de brieven/emails van informatie alsmede in verband met de verpersoonlijking van de plaats met name te versterken en te verpersoonlijken in functie van de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers. cmtech.be kan versterkte statistieken leveren betreffende zijn klanten, zijn verkoop, structuren van de uitwisseling en betreffende de informatie over de plaats aan derden vertrouwen, maar deze statistieken zullen geen enkel persoonsgegeven bevatten.
cmtech.be verkoopt dus niet, brengt niet in de handel, en huurt aan derden de informatie niet betreffende zijn klanten.

Artikel 13. Copyright.

Juridische informatie - Voorwaarden voor gebruik van de plaats
Het gebruik van de plaats cmtech.be is gebonden aan de naleving van de voornoemd beschreven algemene voorwaarden. Door deze plaats te bereiken, verklaart u kennis genomen hebben en, zonder mindere voorbehoud, deze algemene voorwaarden voor gebruik aanvaard hebben.
Kwaliteit van de informatie en de dienst, verantwoordelijkheidsbeperking
De band aanwezige hypertextes op de plaats portaal van cmtech.be en leidend de gebruikers naar andere websites brengt de aansprakelijkheid van cmtech.be wat de inhoud van niet deze plaatsen betreft met zich mee. De klant zal zich aan hun voorwaarden voor gebruik aanpassen.
Beschikkingsrechten intellectueel 
de teksten, gezet in bladzijde, worden de illustraties en andere onderdelen van de plaats door het auteursrecht of, met betrekking tot databases door een specifiek recht beschermd. Al deze elementen vormen het eigendom van cmtech.be of, eventueel, van een derde bij waarvan cmtech.be de vereiste vergunningen heeft verkregen.
Behalve tegengestelde stipulatie, kan de woordelijke of becijferde informatie die op de plaats voorkomt, gratis maar door middel van vermelding van de bron en alleen voor een gebruik gebruikt worden dat noch commercieel, noch publicitair is. Daarentegen is elke voortplanting van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en voortplanting van de andere onderdelen van de plaats, zoals de grafische lijn, de beelden, de informaticaklanken of de toepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande vergunning. Alle vraagt in deze richting moet aan de directie van enviedecafe.com (info@cmtech.be) gericht zijn.
Oprichting van hyperliens naar de plaats
cmtech.be staat de oprichting zonder voorafgaand verzoek van band aan de oppervlakte toe (oppervlakte linking) die op de bladzijde van ontvangst van de plaats portaal verwijst of aan om het even welke andere bladzijde in zijn globaliteit. Daarentegen het beroep op alle technieken om geheel of gedeeltelijk van zou de plaats portaal in een website door slechts gedeeltelijk de exacte oorsprong van te verbergen in te sluiten de informatie zijn of kunnend van verwarring op de oorsprong van de informatie lenen, zoals framing of het in, vereist de schriftelijke vergunning van cmtech.be. Elk verzoek in deze richting moet aan de directie van cmtech.be (verzoek) gericht zijn.
Overgebrachte informatie
Brengt geen illegale, dreigend, lasterlijke, vies, schandalige informatie, uitdaagster, pornografisch of blasfemisch, of om het even welke andere informatie over die een wettelijke of straf aansprakelijkheid kunnen tot gevolg hebben, volgens de wet van het Gebied waarnaar deze Plaats verwijst.

Artikel 14. Volledigheid.

Voor het geval dat één van de clausules van dit contract van nul en gener waarde door een verandering van wetgeving, van reglementering of door een rechtvaardigheidsbeslissing zou zijn, zou dat in geen enkel geval de geldigheid en de naleving van deze algemene voorwaarden voor verkoop kunnen beïnvloeden.

Artikel 15. Duur

Deze voorwaarden zijn tijdens de on-line volledige duur van inzet van de dienstverleningen per cmtech.be van toepassing

Artikel 16. Bewijs

De gecomputeriseerde registers, die in de informaticasystemen van de vennootschap CMTech Besloten BVBA en van zijn partners in redelijke veiligheidsvoorwaarden worden behouden, zullen als de bewijzen van de mededelingen beschouwd worden, de bestellingen en de betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.
De voorwaarden die op deze plaats worden hernomen, zijn van toepassing voor de leveringen op Belgisch en Luxemburgs grondgebied uitsluitend. De artikelen die per cmtech.be worden verkocht, zijn in overeenstemming met de beschrijving en de presentatie gegeven in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgen, hebben fouten in deze catalogus kunnen sluipen. In geen enkel geval zouden wij derhalve verplicht kunnen worden.

Artikel 17. Behoud en archivering van de transacties

De archivering van de bestellingsbonnen wordt en de rekeningen op een betrouwbare en duurzame steun, uitgevoerd teneinde met een trouwe en duurzame kopie overeen te stemmen. .

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Deze voorwaarden zijn gebonden aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal de klant zich per prioriteit aan cmtech.be richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen. Aan gebrek enig zijn de rechtbanken van het rechterlijke arrondissement van Luik uitsluitend bevoegd (waarvan Justice de Paix van Beoogd), enkele zijn de leveringsplaatsen en de aanvaarde betalingswijzen. Deze clausule blijft geldig in geval van aanhangigheid, samenhang of verzoek in garantie.